Publications


Google Scholar

Professor  Yusuke Yamauchi:  Google Scholoar Logo
Associate Professor  Yusuke Asakura:  Google Scholoar Logo

Selected Papers (Since 2021)


2024

Pretreatment-free SERS sensing of microplastics using a self-attention-based neural network on hierarchically porous Ag foams
Olga Guselnikova, Andrii Trelin, Yunqing Kang, Pavel Postnikov, Makoto Kobashi, Asuka Suzuki, Lok Kumar Shrestha, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi, Nature Communications, 15, 4351 (2024)

Regulating Functional Groups Enhances the Performance of Flexible Microporous MXene/Bacterial Cellulose Electrodes in Supercapacitors
Yijia Luo, Wenxiu Que, Yi Tang, Yunqing Kang, Xiaoqing Bin, Zhenwei Wu, Brian Yuliarto, Bowen Gao, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 18(18), 11675–11687 (2024)

Pt Nanoparticle–Mn Single-Atom Pairs for Enhanced Oxygen Reduction
Xiaoqian Wei, Shaojia Song, Weiwei Cai, Yunqing Kang, Qie Fang, Ling Ling, Yingji Zhao, Zexing Wu, Xiaokai Song, Xingtao Xu, Sameh M Osman, Weiyu Song, Toru Asahi, Yusuke Yamauchi, and Chengzhou Zhu, ACS Nano, 18 (5), 4308–4319 (2024)

Hierarchical Spatial Confinement Unlocking the Storage Limit of MoS2 for Flexible High-Energy Supercapacitors
Ling Kang, Shude Liu, Qia Zhang, Jianxiong Zou, Jin Ai, Donghong Qiao, Wenda Zhong, Yuxiang Liu, Seong Chan Jun, Yusuke Yamauchi, and Jian Zhang, ACS Nano, 18 (3), 2149–2161 (2024)

Enhancing Electrocatalytic Performance via Thickness-Tuned Hollow N-Doped Mesoporous Carbon with Embedded Co Nanoparticles for Oxygen Reduction Reaction
Yingji Zhao, Liyang Zhu, Jing Tang, Lei Fu, Dong Jiang, Xiaoqian Wei, Hiroki Nara, Toru Asahi, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 18 (1), 373–382 (2024)

Advancements in Noble Metal-Decorated Porous Carbon Nanoarchitectures: Key Catalysts for Direct Liquid Fuel Cells
Huajie Huang, Xiangjie Guo, Chi Zhang, Lu Yang, Quanguo Jiang, Haiyan He, Mohammed A. Amin, Wafa Ali Alshahrani, Jian Zhang, Xingtao Xu, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 18 (15), 10341–10373 (2024)

Sunlight-driven and gram-scale vanillin production via Mn-defected γ-MnO2 catalyst in aqueous environment
Qingping Ke, Yurong Zhang, Chao Wan, Jun Tang, Shenglai Li, Xu Guo, Minsu Han, Takashi Hamada, Sameh M. Osman, Yunqing Kang, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 15, 5368-5375 (2024)

Revolutionizing CO2 Electrolysis: Fluent Gas Transportation within Hydrophobic Porous Cu2O
Qinghong Geng, Longlong Fan, Huige Chen, Chunhui Zhang, Zhe Xu, Ye Tian, Cunming Yu, Lei Kang, Yusuke Yamauchi, Cuiling Li, and Lei Jiang, Journal of the American Chemical Society, 146 (15), 10599–10607 (2024)

Heterometallic Electrocatalysts Derived from High-Nuclearity Metal Clusters for Efficient Overall Water Splitting
Fu-Chun Pan, Jun Jia, Feng Gong, Yonghui Liu, Shude Liu, Seong Chan Jun, Dunmin Lin, Yuzheng Guo, Yusuke Yamauchi, and Yu Huo, ACS Nano, 18 (8), 6202–6214 (2024)

2023

Anisotropic Interface Successive Assembly for Bowl-Shaped Metal–Organic Framework Nanoreactors with Precisely Controllable Meso-/Microporous Nanodomains
Guiyuan Zhong, Guangrui Chen, Ji Han, Ruigang Sun, Bin Zhao, Haidong Xu, Sibo Wang, Yusuke Yamauchi, Buyuan Guan, ACS Nano, 17 (24), 25061–25069 (2023)

A facile dual-template-directed successive assembly approach to hollow multi-shell mesoporous metal–organic framework particles
Haidong Xu, Ji Han, Bin Zhao, Ruigang Sun, Guiyuan Zhong, Guangrui Chen, Yusuke Yamauchi, and Buyuan Guan, Nature Communications, 14 (1), 8062 (2023)

Principles of Design and Synthesis of Metal Derivatives from MOFs
Thibault De Villenoisy, Xiaoran Zheng, Vienna Wong, Sajjad S. Mofarah, Hamidreza Arandiyan, Yusuke Yamauchi, Pramod Koshy, and Charles C. Sorrell, Advanced Materials, 35 (24), 2210166 (2023)

Spontaneous generation of singlet oxygen on microemulsion-derived manganese oxides with rich oxygen vacancies for efficient aerobic oxidation
Jun Tang, Junbao Chen, Zhanyu Zhang, Qincheng Ma, Xiaolong Hu, Peng Li, Zhiqiang Liu, Peixin Cui, Chao Wan, Qingping Ke, Lei Fu, Jeonghun Kim, Takashi Hamada, Yunqing Kang, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 14 (46), 13402-1340924 (2023)

Unlocking Catalytic Potential: Encasing CoP Nanoparticles within Mesoporous CoFeP Nanocubes for Enhanced Oxygen Evolution Reaction
Lei Fu, Jun Zhou, Zilin Zhou, Bing Xiao, Nithima Khaorapapong, Yunqing Kang, Kai Wu, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17 (22), 22744–22754 (2023)

A 2D/2D heterojunction of ultrathin Pd nanosheet/MXene towards highly efficient methanol oxidation reaction: the significance of 2D material nanoarchitectonics
Huajie Huang, Di Xiao, Zihan Zhu, Chi Zhang, Lu Yang, Haiyan He, Jungmok You, Quanguo Jiang, Xingtao Xu, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 14 (36), 9854-9862 (2023)

Mesoporous Metastable CuTe2 Semiconductor
Aditya Ashok, Arya Vasanth, Tomota Nagaura, Caitlin Setter, Jack Kay Clegg, Alexander Fink, Mostafa Kamal Masud, Md Shahriar Hossain, Takashi Hamada, Miharu Eguchi, Hoang-Phuong Phan, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (43), 23461–23469 (2023)

Selective Etching of Metal–Organic Frameworks for Open Porous Structures: Mass-Efficient Catalysts with Enhanced Oxygen Reduction Reaction for Fuel Cells
Jingjing Li, Wei Xia, Xingtao Xu, Dong Jiang, Ze-Xing Cai, Jing Tang, Yanna Guo, Xianli Huang, Tao Wang, Jianping He, Buxing Han, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (50), 27262–27272 (2023)

Tensile Strain-Mediated Spinel Ferrites Enable Superior Oxygen Evolution Activity
Yaotian Yan, Jinghuang Lin, Keke Huang, Xiaohang Zheng, Liang Qiao, Shude Liu, Jian Cao, Seong Chan Jun, Yusuke Yamauchi, and Junlei Qi, Journal of the American Chemical Society, 145 (44), 24218–24229 (2023)

A general protocol for precise syntheses of ordered mesoporous intermetallic nanoparticles
Hao Lv, Yanzhi Wang, Lizhi Sun, Yusuke Yamauchi, and Ben Liu, Nature Protocols, 18, 3126–3154 (2023)

Composite polymer electrolytes with ionic liquid grafted-Laponite for dendrite-free all-solid-state lithium metal batteries
Biyu Jin, Dongyun Wang, Yuan He, Jianjiang Mao, Yunqing Kang, Chao Wan, Wei Xia, Jeonghun Kim, Miharu Eguchi, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 14, 7956-7965 (2023)

Materials Space-Tectonics: Atomic-level Compositional and Spatial Control Methodologies for Synthesis of Future Materials
Miharu Eguchi, Minsu Han, Yusuke Asakura, Jonathan P. Hill, Joel Henzie, Katsuhiko Ariga, Alan E. Rowan, Watcharop Chaikittisilp, and Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 62 (46), e202307615 (2023)

Adjacent Copper Single Atoms Promote C–C Coupling in Electrochemical CO2 Reduction for the Efficient Conversion of Ethanol
Wei Xia, Yijun Xie, Shuaiqiang Jia, Shitao Han, Ruijuan Qi, Tao Chen, Xueqing Xing, Ting Yao, Dawei Zhou, Xue Dong, Jianxin Zhai, Jingjing Li, Jianping He, Dong Jiang, Yusuke Yamauchi, Mingyuan He, Haihong Wu, and Buxing Han, Journal of the American Chemical Society, 145 (31), 17253–17264 (2023)

Construction of Three-Dimensional Dendritic Hierarchically Porous Metal–Organic Framework Nanoarchitectures via Noncentrosymmetric Pore–Induced Anisotropic Assembly
Tianyu Wu, Guangrui Chen, Ji Han, Ruigang Sun, Bin Zhao, Guiyuan Zhong, Yusuke Yamauchi, and Buyuan Guan, Journal of the American Chemical Society, 145 (30), 16498–16507 (2023)

Water Activation in Solar-Powered Vapor Generation
Dan Wei, Chengbing Wang, Jing Zhang, Heng Zhao Zhao, Yusuke Asakura, Miharu Eguchi, Xingtao Xu, and Yusuke Yamauchi, Advanced Materials, 35 (47), 2212100 (2023)

Modulating Electronic Metal-Support Interactions to Boost Visible-Light-Driven Hydrolysis of Ammonia Borane: Nickel-Platinum Nanoparticles Supported on Phosphorus-Doped Titania
Chao Wan, Gui Li, Jiapei Wang, Lixin Xu, Fengqiu Cheng, Dang-Guo, Chen, Yusuke Asakura, Yunqing Kang, and Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 62 (40), e202305371 (2023)

Mesoporous Semiconductive Bi2Se3 Films
Tomota Nagaura, Aditya Ashok, Azhar Alowasheeir, Arya Vasanth, Minsu Han, and Yusuke Yamauchi, Nano Letters, 23 (12), 5424–5429 (2023)

Nanoarchitectonics of Metallene Materials for Electrocatalysis
Bo Jiang, Yanna Guo, Fengyu Sun, Shengyao Wang, Yunqing Kang, Xingtao Xu, Jingjing Zhao, Jungmok You, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, and Hexing Li, ACS Nano, 17 (14), 13017–13043 (2023)

Mesoporous multimetallic nanospheres with exposed highly entropic alloy sites
Yunqing Kang, Ovidiu Cretu, Jun Kikkawa, Koji Kimoto, Hiroki Nara, Asep Sugih Nugraha, Hiroki Kawamoto, Miharu Eguchi, Ting Liao, Ziqi Sun, Toru Asahi, and Yusuke Yamauchi, Nature Communications, 14, 4182 (2023)

Nanoarchitectonics of Hollow Covalent Organic Frameworks: Synthesis and Applications
Lijin Huang, Juan Yang, Yusuke Asakura, Qin Shuai, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17, 10, 8918–8934 (2023)

Unlocking Enhanced Capacitive Deionization of NaTi2(PO4)3/Carbon Materials by the Yolk–Shell Design
Xiaohong Liu, Xingtao Xu*, Xiaoxu Xuan, Wei Xia, Guilin Feng, Shuaihua Zhang, Zhen-Guo Wu, Benhe Zhong, Xiaodong Guo, Keyu Xie, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (16), 9242–9253 (2023)

Noble-Metal-Metalloid Alloy Architectures: Mesoporous Amorphous Iridium-Tellurium Alloy for Electrochemical N2 Reduction
Bo Jiang, Hairong Xue, Pei Wang, Haoran Du, Yunqing Kang, Jingjing Zhao, Shengyao Wang, Wei Zhou, Zhenfeng Bian, Hexing Li, Joel Henzie, Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (11), 6079–6086 (2023)

Insights into alloy/oxide or hydroxide interfaces in Ni–Mo-based electrocatalysts for hydrogen evolution under alkaline conditions
Min Luo, Jietian Yang, Xingang Li, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, and Zhong-Li Wang, Chemical Science, 14, 3400-3414 (2023)

Principles of Design and Synthesis of Metal Derivatives from MOFs
Thibault De Villenoisy, Xiaoran Zheng, Vienna Wong, Sajjad S Mofarah, Hamidreza Arandiyan, Yusuke Yamauchi, Pramod Koshy, Charles C Sorrell, Advanced Materials, 35 (24), 2210166 (2023)

Nanoarchitectonics of Metallene Materials for Electrocatalysis
Bo Jiang, Yanna Guo, Fengyu Sun, Shengyao Wang, Yunqing Kang, Xingtao Xu, Jingjing Zhao, Jungmok You, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, and Hexing Li, ACS Nano, 17 (14), 13017–13043 (2023)

Nanoarchitectonics of Hollow Covalent Organic Frameworks: Synthesis and Applications
Lijin Huang, Juan Yang, Yusuke Asakura, Qin Shuai, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17 (10), 8918–8934 (2023)

Unlocking Enhanced Capacitive Deionization of NaTi2(PO4)3/Carbon Materials by the Yolk–Shell Design
Xiaohong Liu, Xingtao Xu, Xiaoxu Xuan, Wei Xia, Guilin Feng, Shuaihua Zhang, Zhen-Guo Wu, Benhe Zhong, Xiaodong Guo, Keyu Xie, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (16), 9242–9253 (2023)

Noble-Metal–Metalloid Alloy Architectures: Mesoporous Amorphous Iridium–Tellurium Alloy for Electrochemical N2 Reduction
Bo Jiang, Hairong Xue, Pei Wang, Haoran Du, Yunqing Kang, Jingjing Zhao, Shengyao Wang, Wei Zhou, Zhenfeng Bian, Hexing Li, Joel Henzie, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (11), 6079–6086 (2023)

Principles of Design and Synthesis of Metal Derivatives from MOFs
Thibault De Villenoisy, Xiaoran Zheng, Vienna Wong, Sajjad S. Mofarah, Hamidreza Arandiyan, Yusuke Yamauchi, Pramod Koshy, and Charles C. Sorrell, Advanced Materials, 35 (24), 2210166 (2023)

Au-loaded Superparamagnetic Mesoporous Bimetallic CoFeB Nanovehicles for Sensitive Autoantibody Detection
Yunqing Kang, Mostafa Kamal Masud, Yanna Guo, Yingji Zhao, Zakia Sultana Nishat, Jingjing Zhao, Bo Jiang, Yoshiyuki Sugahara, Tanja Pejovic, Terry Morgan, Md. Shahriar A. Hossain, Hexing Li, Carlos Salomon, Toru Asahi, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17 (4), 3346–3357 (2023)

Insights into the alloy/oxide or hydroxide interfaces in Ni-Mo-based electrocatalysts for hydrogen evolution under alkaline conditions
Min Luo, Jietian Yang, Xingang Li, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, Zhong-Li Wang, and Takeshi Fujita, Chemical Science, 14, 3400-3414 (2023)

2022

General Synthesis of MOF Nanotubes via Hydrogen-Bonded Organic Frameworks toward Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalysts
Ze-Xing Cai, Yanjie Xia, Yoshikazu Ito, Masataka Ohtani, Hikaru Sakamoto, Akitaka Ito, Yijia Bai, Zhong-Li Wang, Yusuke Yamauchi, and Takeshi Fujita, ACS Nano, 16 (12), 20851-20864 (2022)

Two-Dimensional Metal–Organic Framework Superstructures from Ice-Templated Self-Assembly
Yujie Song, Xiaokai Song, Xiaoke Wang, Jingzheng Bai, Fang Cheng, Chao Lin, Xin Wang, Hui Zhang, Jianhua Sun, Tiejun Zhao, Hiroki Nara, Yoshiyuki Sugahara, Xiaopeng Li, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 144 (38), 17457-17467 (2022)

Metal–Organic Framework-Derived Graphene Mesh: a Robust Scaffold for Highly Exposed Fe–N4 Active Sites toward an Excellent Oxygen Reduction Catalyst in Acid Media
Jingjing Li, Wei Xia, Jing Tang, Yong Gao, Cheng Jiang, Yining Jia, Tao Chen, Zhufeng Hou, Ruijuan Qi, Dong Jiang, Toru Asahi, Xingtao Xu, Tao Wang, Jianping He, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 144 (21), 9280–9291 (2022)

A General Concurrent Template Strategy for Ordered Mesoporous Intermetallic Nanoparticles with Controllable Catalytic Performance
Hao Lv, Huaiyu Qin, Katsuhiko Ariga, Yusuke Yamauchi, and Ben Liu, Angewandte Chemie International Edition, 61 (17), e202116179 (2022)

Heterocyclic Conjugated Polymer Nanoarchitectonics with Synergistic Redox-Active Sites for High-Performance Aluminium Organic Batteries
Xiyue Peng, Yuan Xie, Ardeshir Baktash, Jiayong Tang, Tongen Lin, Xia Huang, Yuxiang Hu, Zhongfan Jia, Debra J Searles, Yusuke Yamauchi, Lianzhou Wang, and Bin Luo, Angewandte Chemie International Edition, 134 (25), e202203646 (2022)

Molecular-Scale Manipulation of Layer Sequence in Heteroassembled Nanosheet Films toward Oxygen Evolution Electrocatalysts
Yuanqing He, Lulu Jia, Xueyi Lu, Chenhui Wang, Xiaohe Liu, Gen Chen, Dan Wu, Zuxin Wen, Ning Zhang, Yusuke Yamauchi, Takayoshi Sasaki, and Renzhi Ma, ACS Nano, 16 (3), 4028-4040 (2022)

Material Evolution with Nanotechnology, Nanoarchitectonics, and Materials Informatics: What will be the Next Paradigm Shift in Nanoporous Materials?
Watcharop Chaikittisilp, Yusuke Yamauchi, and Katsuhiko Ariga, Advanced Materials, 34 (7), 2107212 (2022)

Tuning Iron Spin State in Single-Atom Nanozymes Enables Efficient Peroxidase Mimicking
Xiaoqian Wei, Shaojia Song, Weiyu Song, Yating Wen, Weiqing Xu, Yifeng Chen, Zhichao Wu, Ying Qin, Lei Jiao, Yu Wu, Meng Sha, Jiajia Huang, Xiaoli Cai, Lirong Zheng, Liuyong Hu, Wenling Gu, Miharu Eguchi, Toru Asahi, Yusuke Yamauchi, and Chengzhou Zhu, Chemical Science, 13, 13574-13581 (2022)

Metal–organic frameworks and their derivatives for metal-ion (Li, Na, K and Zn) hybrid capacitors
Feiyang Zhan, Huayu Wang, Qingqing He, Weili Xu, Jun Chen, Xuehua Ren, Haoyu Wang, Shude Liu, Minsu Han, Yusuke Yamauchi, and Lingyun Chen, Chemical Science, 13, 11981-12015 (2022)

Wide bandgap semiconductor nanomembranes as a long-term bio-interface for flexible, implanted neuromodulator
Tuan-Khoa Nguyen, Matthew Barton, Aditya Ashok, Thanh-An Truong, Sharda Yadav, Michael Leitch, Thanh-Vinh Nguyen, Navid Kashaninejad, Toan Dinh, Leonie Hold, Yusuke Yamauchi, Nam-Trung Nguyen, and Hoang-Phuong Phan, Proceedings of the National Academy of Sciences, 119 (33), e2203287119 (2022)

Strategic Design of Fe and N Co-Doped Hierarchically Porous Carbon as Superior ORR Catalyst: From The Perspective of Nanoarchitectonics
Minjun Kim, Konstantin L. Firestein, Joseph F. S. Fernando, Xingtao Xu, Hyunsoo Lim, Dmitri V. Golberg, Jongbeom Na, Jihyun Kim, Hiroki Nara, Jing Tang, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 13, 10836-10845 (2022)

Modular assembly of MOF-derived carbon nanofibers into macroarchitectures for water treatment
Zishi Zhang, Chaohai Wang, Yiyuan Yao, Hao Zhang, Jongbeom Na, Yujun Zhou, Zhigao Zhu, Junwen Qi, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, and Jiansheng Li, Chemical Science, 13 (32), 9159-9164 (2022)

Noble-Metal-Based Hollow Mesoporous Nanoparticles: Synthesis Strategies and Applications
Lizhi Sun, Hao Lv, Ji Feng, Olga Guselnikova, Yanzhi Wang, Yusuke Yamauchi, and Ben Liu, Advanced Materials, 34 (31), 2201954 (2022)

Integrated, Transparent Silicon Carbide Electronics and Sensors for Radio Frequency Biomedical Therapy
Tuan-Khoa Nguyen, Sharda Yadav, Thanh- An Truong, Mengdi Han, Matthew J. Barton, Michael Leitch, Pablo Guzman, Toan Dinh, Aditya Ashok, Hieu Vu, Van Thanh Dau, Daniel Haasmann, Lin Chen, Yoonseok Park, Thanh Do, Yusuke Yamauchi, Nam-Trung Nguyen, John Rogers, and Hoang-Phuong Phan, ACS Nano, 16 (7), 10890–10903 (2022)

MOF-derived nanoporous carbons with diverse tunable nanoarchitectures
Minjun Kim, Ruijing Xin, Jacob Earnshaw, Jing Tang, Jonathan Hill, Aditya Ashok, Ashok Kumar Nanjundan, Jeonghun Kim, Christine Young, Yoshiyuki Sugahara, Jongbeom Na, and Yusuke Yamauchi, Nature Protocols, 17, 2990–3027 (2022)

Zwitterionic iodonium species afford halogen bond-based porous organic frameworks
Natalia S Soldatova, Pavel S Postnikov, Daniil M Ivanov, Oleg V Semyonov, Olga S Kukurina, Olga Guselnikova, Yusuke Yamauchi, Thomas Wirth, Viktor V Zhdankin, Mekhman S Yusubov, Rosa M Gomila, Antonio Frontera, Giuseppe Resnati, and Vadim Yu Kukushkin, Chemical Science, 13 (19), 5650-5658 (2022)

Plasma Induced Nanocrystalline Domain Engineering and Surface Passivation in Mesoporous Chalcogenide Semiconductor Thin Films
Aditya Ashok, Arya Vasanth, Tomota Nagaura, Miharu Eguchi, Nunzio Motta, Hoang-Phuong Phan, Nam-Trung Nguyen, Joseph G Shapter, Jongbeom Na, and Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 61 (14), e202114729 (2022)

Mesoporous PdBi nanocages for enhanced electrocatalytic performances by all-direction accessibility and steric site activation
Dawei Du, Qinghong Geng, Lian Ma, Siyu Ren, Jun-Xuan Li, Weikang Dong, Qingfeng Hua, Longlong Fan, Ruiwen Shao, Xiaoming Wang, Cuiling Li, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 13 (13), 3819-3825 (2022)

2021

Two‐Dimensional MXene‐Polymer Heterostructure with Ordered In‐Plane Mesochannels for High‐Performance Capacitive Deionization
Qian Li, Xingtao Xu, Jingru Guo, Jonathan P Hill, Haishan Xu, Luoxing Xiang, Chen Li, Yusuke Yamauchi, and Yiyong Mai, Angewandte Chemie International Edition, 60 (51), 26528-26534 (2021)

Recent Advances and Perspectives of Battery-Type Anode Materials for Potassium Ion Storage
Shude Liu, Ling Kang, Joel Henzie, Jian Zhang, Jisang Ha, Mohammed A Amin, Md Shahriar A Hossain, Seong Chan Jun, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (12), 18931-18973 (2021)

Surface‐Dependent Intermediate Adsorption Modulation on Iridium‐Modified Black Phosphorus Electrocatalysts for Efficient pH‐Universal Water Splitting
Jun Mei, Tianwei He, Juan Bai, Dongchen Qi, Aijun Du, Ting Liao, Godwin A Ayoko, Yusuke Yamauchi, Litao Sun, and Ziqi Sun, Advanced Materials, 33 (49), 2104638 (2021)

Borophene: Two-dimensional Boron Monolayer: Synthesis, Properties, and Potential Applications
Yusuf Valentino Kaneti, Didi Prasetyo Benu, Xingtao Xu, Brian Yuliarto, Yusuke Yamauchi, and Dmitri Golberg, Chemical Reviews, 122 (1), 1000–1051 (2021)

Activating a multielectron reaction of NASICON-structured cathodes toward high energy density for sodium-ion batteries
Mingzhe Chen, Weibo Hua, Jin Xiao, Jiliang Zhang, Vincent Wing-hei Lau, Mihui Park, Gi-Hyeok Lee, Suwon Lee, Wanlin Wang, Jian Peng, Liang Fang, Limin Zhou, Chung-Kai Chang, Yusuke Yamauchi, Shulei Chou, and Yong-Mook Kang, Journal of the American Chemical Society, 143 (43), 18091-18102 (2021)

Recent advances in faradic electrochemical deionization: system architectures versus electrode materials
Yong Liu, Kai Wang, Xingtao Xu, Kamel Eid, Aboubakr Moustafa Abdullah, Likun Pan, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (9), 13924-13942 (2021)

Nanoarchitecturing Carbon Nanodot Arrays on Zeolitic Imidazolate Framework-Derived Cobalt–Nitrogen-Doped Carbon Nanoflakes toward Oxygen Reduction Electrocatalysts
Yongqi Yin, Jie Wang, Tao Li, Jonathan P Hill, Alan Rowan, Yoshiyuki Sugahara, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (8), 13240-13248 (2021)

Three-Dimensional Fast Na-Ion Transport in Sodium Titanate Nanoarchitectures via Engineering of Oxygen Vacancies and Bismuth Substitution
Jun Mei, Tiantian Wang, Dongchen Qi, Jianjun Liu, Ting Liao, Yusuke Yamauchi, and Ziqi Sun, ACS Nano, 15 (8), 13604-13615 (2021)

Solar-powered sustainable water production: state-of-the-art technologies for sunlight–energy–water nexus
Zhengtong Li, Xingtao Xu, Xinran Sheng, Peng Lin, Jing Tang, Likun Pan, Yusuf Valentino Kaneti, Tao Yang, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (8), 12535-12566 (2021)

Nanoarchitectured porous conducting polymers: from controlled synthesis to advanced applications
Hao Luo, Yusuf Valentino Kaneti, Yan Ai, Yong Wu, Facai Wei, Jianwei Fu, Jiangong Cheng, Chengbin Jing, Brian Yuliarto, Miharu Eguchi, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi, and Shaohua Liu, Advanced Materials, 33 (29), 2007318 (2021)

Electrochemical energy storage performance of 2D nanoarchitectured hybrid materials
Jie Wang, Victor Malgras, Yoshiyuki Sugahara, and Yusuke Yamauchi, Nature Communications, 12 (1), 3563 (2021)

Universal electrochemical synthesis of mesoporous chalcogenide semiconductors: Mesoporous CdSe and CdTe thin films for optoelectronic applications
Tomota Nagaura, Hoang‐Phuong Phan, Victor Malgras, Tuan‐Anh Pham, Hyunsoo Lim, Aditya Ashok, Jeonghun Kim, Jungmok You, Nam‐Trung Nguyen, Jongbeom Na, and Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 60 (17), 9660-9665 (2021)

In search of excellence: Convex versus concave noble metal nanostructures for electrocatalytic applications
Muhammad Iqbal, Yoshio Bando, Ziqi Sun, Kevin C‐W Wu, Alan E Rowan, Jongbeom Na, Bu Yuan Guan, and Yusuke Yamauchi, Advanced Materials, 33 (13), 2004554 (2021)

Tailored Catalytic Nanoframes from Metal–Organic Frameworks by Anisotropic Surface Modification and Etching for the Hydrogen Evolution Reaction
Ze‐Xing Cai, Zhong‐Li Wang, Yan‐Jie Xia, Hyunsoo Lim, Wei Zhou, Ayano Taniguchi, Masataka Ohtani, Kazuya Kobiro, Takeshi Fujita, and Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 60 (9), 4747-4755 (2021)

Nano Polymorphism‐Enabled Redox Electrodes for Rechargeable Batteries
Jun Mei, Jinkai Wang, Huimin Gu, Yaping Du, Hongkang Wang, Yusuke Yamauchi, Ting Liao, Ziqi Sun, and Zongyou Yin, Advanced Materials, 33 (8), 2004920 (2021)

Diels–Alder Conversion of Acrylic Acid and 2,5-Dimethylfuran to para-Xylene Over Heterogeneous Bi-BTC Metal-Organic Framework Catalysts Under Mild Conditions
Jyun‐Yi Yeh, Season S Chen, Shih‐Cheng Li, Celine H Chen, Tetsuya Shishido, Daniel CW Tsang, Yusuke Yamauchi, Yi‐Pei Li, and Kevin C‐W Wu, Angewandte Chemie International Edition, 60 (2), 624-629 (2021)

0D–1D hybrid nanoarchitectonics: tailored design of FeCo@N–C yolk–shell nanoreactors with dual sites for excellent Fenton-like catalysis
Chaohai Wang, Hongyu Wang, Jongbeom Na, Yiyuan Yao, Alowasheeir Azhar, Xin Yan, Junwen Qi, Yusuke Yamauchi, and Jiansheng Li, Chemical Science, 12 (46), 15418-15422 (2021)

Graphene–carbon 2D heterostructures with hierarchically-porous P, N-doped layered architecture for capacitive deionization
Jingru Guo, Xingtao Xu, Jonathan P Hill, Liping Wang, Jingjing Dang, Yunqing Kang, Yuliang Li, Weisheng Guan, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 12 (30), 10334-10340 (2021)

One-dimensional core–shell motif nanowires with chemically-bonded transition metal sulfide-carbon heterostructures for efficient sodium-ion storage
Pengcheng Wei, Jinliang Zhu, Yuyan Qiu, Guifang Wang, Xingtao Xu, Shaojian Ma, Pei Kang Shen, Xing-Long Wu, and Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 12 (45), 15054-15060 (2021)